Strony hotelowe z 30% rabatu – wrzesień 2019

Zapraszamy do skorzystania z promocji na strony internetowe obiektów hotelowych, pensjonatów oraz domów wypoczynkowych.

Bezpłatna wycena projektu

 

REGULAMIN PROMOCJI (dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Nagrody gwarantowane”, zwanej dalej „Promocją”, jest Studio Creativa Piotr Brzozowski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Leszczynowej 10F, NIP: 5821428581. zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Promocji jest sprzedaż stron internetowych z 30% rabatem od ceny regularnej.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność z zakresu hotelarstwa.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 3. W celu wzięcia udziału w Promocji:

  1. Podpisać umowę na wykonanie strony internetowej w czasie trwania promocji.

 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

 5. Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie mailowej pod adresem hello@studio-creativa.pl

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres email Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na adres email podany w reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Zobacz nasze realizacje